Giới thiệu công ty
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
Vốn điều lệ:

21,000,000,000 đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng chẵn)

Mệnh giá cổ phần:
10,000 đồng/cổ phần
Số cổ phiếu lưu hành:
Trong đó:

 - Cổ phần phổ thông:
 - Cổ phần ưu đãi:

2,100,000 cổ phần
 
2,100,000 cổ phần
0 cổ phần
Trụ sở chính:

438 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:
04. 39780731
Fax:
04. 39780731 
GCNĐKKD

0103012626 (đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2006)

Quá trình hình thành và phát triển


Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tiền thân là Công ty Chất đốt Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 5009/QĐ-UB ngày 24/8/1978 trên cơ sở một số đơn vị thuộc Sở Thương nghiệp Hà Nội (nay là Sở Công thương Hà Nội), bao gồm:
- Cửa hàng kinh doanh dầu hỏa thuộc Công ty Kim khí Hóa chất Hà Nội (và 04 hợp tác xã mua bán huyện ngoại thành),
- Các cửa hàng kinh doanh than củi thuộc Công ty Vật liệu Kiến thiết Hà Nội.
Trong thời gian này, Công ty là một tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập, đầu tư và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước và thủ đô. Nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty do Sở Thương mại Hà Nội giao.
Trong quá trình hoạt động trước khi chuyển sang mô hình công ty Cổ phần, Công ty đã qua 3 lần đổi tên, thành lập lại và chuyển đổi mô hình hoạt động, cụ thể như sau:
- Công ty đổi tên thành Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội theo Quyết định số 582/QĐ-UB ngày 27/3/1992 của UBND thành phố Hà Nội,
- Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 3306/QĐ-UB ngày 19/12/1992 của UBND thành phố Hà Nội,
- Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội là công ty con thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội theo Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 17/5/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Tháng 9/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội với 275 cổ đông sáng lập và tổng số vốn điều lệ là 21 tỷ đồng.
 

Hội đồng quản trị

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Trọng Hậu
  • Ủy viên Hội đồng Quản trị - Ông Bùi Hồng Sơn
  • Ủy viên Hội đồng Quản trị - Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
  • Ủy viên Hội đồng Quản trị - Bà An Thị Ngọc Lan

Ban kiểm soát

  • Trưởng Ban Kiểm soát Lê Quỳnh Trang
  • Ủy viên Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Phương An
  • Ủy viên Ban Kiểm soát –  Ông  Nguyễn Công Mạnh Hùng

Ban giám đốc điều hành

  • Ông Nguyễn Trọng Hậu - Giám đốc Công ty
  • Bà An Thị Ngọc Lan  - Phó Giám đốc Công ty

 

 

 

Báo cáo tài chính