Giấy mời họp - ĐH cổ đông năm 2011

Giấy mời họp - ĐH cổ đông năm 2011

 

 

         C«ng ty cæ phÇn                              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi                           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                  - *-                       

                                                                                     Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2011

 

 

GiÊy mêi häp

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011

 

KÝnh göi : Quý cæ ®«ng C«ng ty Cæ phÇn X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi

 

Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi tr©n träng kÝnh mêi Quý cæ ®«ng cña C«ng ty dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011 cô thÓ nh­ sau :

Thêi gian :  08 giê  ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 ( Thø  Năm  )

§Þa ®iÓm : Nhµ kh¸ch Trung ¦¬ng - sè 8 phè Chu V¨n An – QuËn Ba §×nh – Hµ néi

§èi t­îng tham dù : Toµn thÓ cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi cã tªn trong danh s¸ch cæ ®«ng tÝnh ®Õn ngµy 25/02/2011.

§¨ng ký häp : §Ó c«ng t¸c chuÈn bÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011 ®­îc chu ®¸o, ®Ò nghÞ quý cæ ®«ng x¸c nhËn viÖc dù häp víi Ban tæ chøc  tr­íc 16 giê 00 ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2011 b»ng viÖc göi “GiÊy ®¨ng ký häp” víi c¸c h×nh thøc : th«ng tin trùc tiÕp, Fax, th­ göi b­u ®iÖn hoÆc göi th­ ®iÖn tö theo ®Þa chØ :

Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - C«ng ty cæ phÇn X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi

Sè 438 ®­êng TrÇn Kh¸t Ch©n , quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi

§iÖn tho¹i : 043. 9780731 - Fax : 043.9780731

Email : cty_xdcd@transerco.com.vn

Uû quyÒn häp : Tr­êng hîp quý cæ ®«ng kh«ng dù vµ uû quyÒn cho ng­êi kh¸c häp thay sÏ lËp giÊy uû quyÒn tham dù ( theo mÉu mÆt sau giÊy mêi). Khi dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011, ng­êi ®­îc uû quyÒn sÏ giao cho Ban tæ chøc t¹i bµn tiÕp ®ãn cæ ®«ng.

H©n h¹nh ®­îc ®ãn tiÕp !

                                                                                             Tm. Héi ®ång qu¶n trÞ

                                                                                                           Chñ tÞch

 

                                                                                                            (Đã Ký)

                                                                                                           

                                                                                                NguyÔn Ngäc Th­ëng

 

L­u ý :

- Khi dù häp, quý cæ ®«ng mang theo giÊy mêi, CMTND, tµi liÖu dù häp, giÊy uû quyÒn (nÕu cã).

Tµi liÖu göi kÌm :

- Ch­¬ng tr×nh ®¹i héi

- B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t (®· kiÓm to¸n)

- GiÊy ®¨ng ký dù häp

- GiÊy uû quyÒn dù häp

- §¨ng ký tham gia ý kiÕn