Báo cáo của HĐQT tại ĐH Cổ đông 2011

Báo cáo của HĐQT tại ĐH Cổ đông 2011

         C«ng ty cæ phÇn                              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi                           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                  - *-                       

                                                                                    Hµ néi, ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011

Dù th¶o

 

B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ

 

§¸nh gi¸ Ho¹t ®éng qu¶n lý ®iÒu hµnh n¨m 2010

Vµ KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011

 

PhÇn thø I

         

 

§¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010

I/§Æc ®iÓm t×nh h×nh :

N¨m 2010, NghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn ®· x¸c ®Þnh 3 nhiÖm vô chñ yÕu lµ :

- Duy tr× vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh Tæng ®¹i lý b¸n lÎ x¨ng dÇu trªn m¹ng l­íi b¸n lÎ hiÖn cã vµ c¸c tr¹m cÊp nhiªn liÖu cho c¸c Trung t©m, xÝ nghiÖp thuéc Tæng C«ng ty vËn t¶i Hµ néi ®Ó cã nguån thu, lîi nhuËn, ®¶m b¶o viÖc lµm ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng.

- PhÊn ®Êu hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc x¸c lËp quyÒn sö dông vÒ ®Êt t¹i c¸c ®Þa ®iÓm theo quyÕt ®Þnh cña UBND Thµnh phè.

- TriÓn khai ®Çu t­ thùc hiÖn 2 ->3 dù ¸n khi cã giÊy phÐp x©y dùng.

Nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n trong n¨m lµ : C«ng ty nhËn x¨ng dÇu tõ mét nguån æn ®Þnh, m¹ng l­íi c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®­îc tiÕp tôc cÊp giÊy chøng nhËn t¹m thêi ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu phôc vô cho x· héi cã nhu cÇu t¨ng vµ thÞ tr­êng cung cÊp néi bé cã s¶n l­îng lín æn ®Þnh lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng tÝch cùc cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn.

          Tuy vËy, n¨m 2010 cßn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh :

- NÒn kinh tÕ c¶ n­íc chÞu t¸c ®éng tiªu cùc cña khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi, x¨ng dÇu lµ mÆt hµng nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý ®iÒu hµnh vÒ gi¸, do chÝnh s¸ch kiÒm chÕ l¹m ph¸t nªn ho¹t ®éng ch­a theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ång thêi; t×nh tr¹ng ïn t¾c giao th«ng lµm gi¶m s¶n l­îng x¨ng dÇu b¸n ra, tiÒn l­¬ng tèi thiÓu, c¸c chi phÝ ®iÖn n­íc, thuª ®Êt t¨ng lªn lµm t¨ng chi phÝ, gi¶m hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Æc biÖt chªnh lÖch gi¸  mua b¸n x¨ng dÇu trong quý IV n¨m 2010 qu¸ thÊp kh«ng ®ñ chi phÝ; ho¹t ®éng kinh doanh Tæng ®¹i lý b¸n x¨ng dÇu kh«ng cã l·i.

Tr­íc ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cã t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ trªn, H§QT c«ng ty ®· b¸m s¸t nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng t×m c¸c gi¶i ph¸p chØ ®¹o BG§ ®iÒu hµnh kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau.

 

 

II/C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 2010:

2.1 C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh :

          N¨m 2010 H§QT ®· b¸m s¸t nghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña thñ ®« vµ thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· ®­a ra ®Þnh h­íng vµ nghÞ quyÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò :

          - §iÒu chØnh c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2010 vÒ s¶n l­îng, doanh thu, lîi nhuËn theo h­íng phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña C«ng ty.

          - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn viÖc chi tr¶ cæ tøc n¨m 2009 theo nghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng.

          - Phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm chuyÓn ®æi môc ®Ých kinh doanh vµ c¬ b¶n c¸c ®Þa ®iÓm nµy ®· ký hîp ®ång thuª ®Êt víi thµnh phè.

          - Xin ý kiÕn cæ ®«ng vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t­ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm sè 1 Thi S¸ch vµ sè 7 D· T­îng víi Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi vµ khi ®èi t¸c kh«ng tham gia hîp t¸c ®Çu t­ v× ph¶i tËp trung vèn vµo c¸c dù ¸n träng ®iÓm kh¸c, H§QT ®· quyÕt nghÞ th«ng qua luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch ®Êu thÇu thùc hiÖn 02 dù ¸n sè 1 Thi S¸ch vµ sè 7 D· T­îng b»ng vèn tù cã cña C«ng ty CP ®Ó thùc hiÖn dù ¸n.

          - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nh÷ng nghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn vµ nghÞ quyÕt H§QT vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, triÓn khai dù ¸n cña Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.

 

2.2 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n l­îng, Doanh thu vµ lîi nhuËn

TT

Danh môc

§VT

KÕ ho¹ch

Thùc hiÖn

% TH/KH

1

Tæng doanh thu

Tr/®

663.810

719.152,9

108

2

C¸c mÆt hµng chñ yÕu:

 

 

 

 

 

- X¨ng

m3

29.300

30.165

103

 

- DÇu Diezel

m3

20.260

18.886

95

3

Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ

Tr/®

8.731

10.005,3

114

4

Tû lÖ chia cæ tøc

%

18

18

100

 

 

 

 

 

 

 

 (B¸o c¸o chi tiÕt kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2010 biÓu sè 2)

Sè liÖu trªn cho thÊy : Trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc vÒ gi¸ c¶, hoa hång, chi phÝ trong n¨m 2010, kÕt qu¶ kinh doanh lîi nhuËn cña C«ng ty vÉn hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch §¹i héi cæ ®«ng ®· ®Ò ra lµ do c¸c nguyªn nh©n :

- Lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng vµ th­êng xuyªn duy tr× duy tr× c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng:

- ViÖc lùa chän lµm Tæng ®¹i lý cho C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc I lµ c¬ së ®Ó C«ng ty CP cã ®Çy ®ñ nguån hµng cã chÊt l­îng, æn ®Þnh sè l­îng trong suèt c¶ n¨m. §Æc biÖt lµ trong quý IV n¨m 2010 trong lóc rÊt nhiÒu §¹i lý bÞ ®øt nguån cung øng nh­ng C«ng ty vÉn cã ®ñ chñng lo¹i x¨ng dÇu cung øng cho thÞ tr­êng; ký kÕt c¸c hîp ®ång b¸n bu«n, cÊp lÎ cho c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp trªn ®Þa bµn Thµnh phè, kÕt hîp víi ®Çu t­ thªm cét b¬m ë c¸c cöa hµng, ®Èy m¹nh s¶n l­îng b¸n ra.

- TiÕp tôc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kiÖn toµn bé m¸y,  ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng, qu¸n triÖt, gi¸o dôc nh©n viªn b¸n hµng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch, kÕt hîp víi t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra nªn trong suèt c¶ n¨m 2010 toµn bé m¹ng l­íi b¸n lÎ cña C«ng ty kh«ng x¶y ra c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc ®Ó kh¸ch hµng kªu ca ph¶n ¶nh, c¬ quan qu¶n lý, b¸o chÝ lËp c¸c biªn b¶n xö lý vÒ c«ng t¸c b¸n hµng phôc vô kh¸ch.

-   Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ng­êi lao ®éng, b×nh qu©n 6,5 ngµy/ng­êi/n¨m vÒ nghiÖp vô nhËp xuÊt x¨ng dÇu, kü thuËt an toµn, ®Ó n©ng cao kü n¨ng phôc vô kh¸ch. C¸c yÕu tè trªn ®· lµm t¨ng s¶n l­îng b¸n lÎ x¨ng dÇu tõ c¸c cöa hµng b¸n lÎ t¹o ra lîi nhuËn tr­íc thuÕ 5,674 tû ®ång chiÕm 56,71 % tæng møc lîi nhuËn.

          - Ký hîp ®ång vµ cung øng nhiªn liÖu, dÇu mì nhên cho c¸c XÝ nghiÖp buýt vµ Trung t©m vËn chuyÓn hµnh kh¸ch thuéc Tæng c«ng ty vËn t¶i HN ®· t¹o ra lîi nhuËn tr­íc thuÕ 2,170 tû ®ång chiÕm 21,69 % tæng møc lîi nhuËn.

          - Sö dông c¬ së vËt chÊt hiÖn cã vµ mµng l­íi kh«ng ®­îc kinh doanh x¨ng dÇu ®Ó cho thuª vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c cã lîi nhuËn : 1,266 tû ®ång chiÕm 12,66 % tæng møc lîi nhuËn.

*  S¶n l­îng Diezel b¸n ra chØ ®¹t 95% kÕ ho¹ch lµ do viÖc b¸n nhiªn liÖu cho c¸c Trung t©m, xÝ nghiÖp thuéc Tæng C«ng ty VËn t¶i Hµ Néi bÞ ¶nh h­ëng do t¾c ®­êng, xe gi¶m chuyÕn, l­îng tiªu thô gi¶m ®i.

 

2.3 TriÓn khai ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n :

2.3.1 TriÓn khai ký hîp ®ång thuª ®Êt :

          N¨m 2010 C«ng ty ®· ®­îc UBND Thµnh phè HN ký tiÕp c¸c hîp ®ång thuª ®Êt vµ cÊp sæ ®á, x¸c ®Þnh mèc giíi giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n t¹i c¸c ®Þa ®iÓm :

          - T¹i 249 Thôy Khuª (quÇy x¨ng dÇu chÊt ®èt Tam §a – thuéc Cöa hµng XDC§ Ba §×nh). DiÖn tÝch ®Êt 535 m2; Thêi h¹n thuª : 50 n¨m ®Ó thùc hiÖn dù ¸n – Cöa hµng kinh doanh vµ V¨n phßng cho thuª víi quy m« c«ng tr×nh nhµ cao 7 tÇng cã 1 tÇng hÇm diÖn tÝch sµn x©y dùng : 1.760 m2.

          - T¹i 17 Hång Mai ( quÇy XDC§ Mai H­¬ng thuéc Cöa hµng XDC§ Mai H­¬ng). DiÖn tÝch ®Êt 465 m2; Thêi h¹n thuª : 50 n¨m ®Ó thùc hiÖn dù ¸n – Tßa nhµ kinh doanh th­¬ng m¹i kÕt hîp v¨n phßng cho thuª víi quy m« c«ng tr×nh nhµ cao 4 tÇng, diÖn tÝch sµn x©y dùng : 1.020 m2.

          -T¹i 233 Kh©m Thiªn (Cöa hµng XDC§ Kh©m Thiªn). DiÖn tÝch ®Êt 462 m2, thêi h¹n thuª 50 n¨m ®Ó thùc hiÖn dù ¸n –Toµn nhµ kinh doanh th­¬ng m¹i kÕt hîp v¨n phßng cho thuª víi quy m« c«ng tr×nh : nhµ cao 6 tÇng cã 01 tÇng hÇm tum thang, diÖn tÝch x©y dùng 1.276 m2

          - T¹i sè 1 §«ng T¸c diÖn tÝch ®Êt 94 m2; Thêi h¹n thuª : 50 n¨m ®Ó thùc hiÖn dù ¸n Cöa hµng kinh doanh kÕt hîp v¨n phßng cho thuª víi quy m« c«ng tr×nh nhµ cao 4 tÇng + tum thang diÖn tÝch x©y dùng : 410 m2.

          T¹i 4 ®Þa ®iÓm nµy C«ng ty ®Òu ký hîp ®ångthuª ®Êt tr¶ theo tõng n¨m kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt míi; gi¸ thuª t¹m tÝnh t¨ng 3,5 lÇn so víi nh÷ng n¨m tr­íc, ®ång thêi Thµnh phè yªu cÇu C«ng ty ph¶i thuª ®¬n vÞ t­ vÊn cã chøc n¨ng ®Ó lËp chøng th­ thuª ®Êt s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng b¸o c¸o Thµnh phè phª duyÖt vµ thùc hiÖn.

          Nh­ vËy cho ®Õn hÕt n¨m 2010 trong sè 07 ®Þa ®iÓm ph¶i lËp dù ¸n chuyÓn ®æi môc ®Ých kinh doanh ®Ó ®­îc thuª ®Êt l©u dµi C«ng ty ®· b¸o c¸o ®­îc Thµnh phè cho ký hîp ®ång cÊp sæ ®á t¹i 6 ®Þa ®iÓm lµm c¬ së cho ho¹t ®éng æn ®Þnh l©u dµi cña C«ng ty cæ phÇn.

2.3.2 Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ :

          - Dù ¸n sè 1 Thi S¸ch : diÖn tÝch ®Êt 72,7 m2 C«ng ty ®· tr¶ tiÒn sö dông ®Êt cho 50 n¨m lµ : 3,089 tû ®ång.

          + Môc ®Ých ®Çu t­ : Cöa hµng kinh doanh vµ v¨n phßng cho thuª

          + UBND quËn Hai Bµ Tr­ng cÊp giÊy phÐp x©y dùng ngµy 30/9/2010

          + Qui m« : nhµ cao 6 tÇng cã 01 tÇng löng (trong tÇng 1); Tæng diÖn tÝch x©y dùng : 471,63 m2; chiÒu cao c«ng tr×nh :21,5 m2

          + Tæng dù to¸n , lËp thêi ®iÓm ®¬n gi¸ x©y dùng  quý I/2010 : 5.234.000.000 ®ång

          ViÖc thi c«ng x©y dùng ®ang ®­îc tiÕn hµnh, ®Õn nay ®· thi c«ng xong phÇn mãng.

          - Dù ¸n sè 7 D· T­îng: diÖn tÝch ®Êt 115 m2 C«ng ty ®· tr¶ tiÒn sö dông ®Êt 01 lÇn 50 n¨m lµ : 5,841 tû ®ång

          + Môc ®Ých ®Çu t­: Cöa hµng kinh doanh vµ v¨n phßng cho thuª

          + UBND quËn Hoµn KiÕm cÊp giÊy phÐp x©y dùng ngµy 05/10/2010.

          + Qui m« : nhµ cao 6 tÇng cã 01 tÇng hÇm vµ tum thang; Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng : 632 m2; chiÒu cao c«ng tr×nh : 21,9 m

          + Tæng dù to¸n , lËp thêi ®iÓm ®¬n gi¸ x©y dùng  quý I/2010 : 8.945.000.000 ®ång

          C«ng ty ®ang tiÕn hµnh th­¬ng th¶o hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

2.4. §¶m b¶o quyÒn lîi cæ ®«ng :

          - Thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2010 sau khi Së giao dÞch chøng kho¸n chèt danh s¸ch cæ ®«ng ®­îc h­ëng lîi C«ng ty ®· tiÕn hµnh chi tr¶ cæ tøc 2000 ®ång/CP n¨m 2009 víi møc 20% ®ît 1 lµ 15 %, ®ît 2 : 5%

          - C¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010, dù kiÕn cæ tøc theo nghÞ quyÕt ®¹i héi lµ 18 %. Tõ ngµy 15/3/2011 C«ng ty ®· chi cæ tøc ®ît 1 lµ 10% theo danh s¸ch chèt cæ ®«ng ®­îc h­ëng lîi lµ 161 cæ ®«ng cña Trung t©m l­u ký chøng kho¸n ViÖt nam.

          - ViÖc ®¨ng ký l­u ký chøng kho¸n trªn sµn Upcom cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c cæ ®«ng vµ c¸c nhµ ®Çu t­ chuyÓn nh­îng cæ phÇn t¹i sµn giao dÞch. §Õn ngµy ( 25/2/2011) chèt danh s¸ch cæ ®«ng ®­îc h­ëng cæ tøc vµ ®ñ ®iÒu kiÖn dù §¹i héi cæ ®«ng C«ng ty CP X¨ng dÇu ChÊt ®èt Hµ Néi cã 161 cæ ®«ng.

2.5 C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c :

          Ho¹t ®éng kinh doanh x¨ng dÇu cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn phßng chèng ch¸y næ, vÖ sinh m«i tr­êng. Trong n¨m 2010 C«ng ty ®· ®Çu t­ hµng chôc triÖu ®ång ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ PCCC t¹i c¸c cöa hµng, tr¹m cÊp, phèi hîp víi C«ng an thµnh phè x©y dùng, huÊn luyÖn, thùc tËp c¸c ph­¬ng ¸n PCCC cho 100% lao ®éng trùc tiÕp b¸n x¨ng dÇu. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty gi÷ g×n ®­îc tuyÖt ®èi an toµn vÒ phßng chèng ch¸y næ.

          Víi gÇn 200 lao ®éng hiÖn cã, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ BHXH, BHYT, B¶o hiÓm thÊt nghiÖp ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt chÕ ®é khi ng­êi lao ®éng èm ®au, thai s¶n, nghØ h­u khi ®Õn tuæi; thùc hiÖn båi d­ìng ®éc h¹i b»ng hiÖn vËt ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp b¸n x¨ng dÇu, tiÕp tôc thùc hiÖn tr¶ l­¬ng, thu nhËp theo quy ®Þnh t¹m thêi vÒ qu¶n lý ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña C«ng ty.

          N¨m 2010 c¸c tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn ®oµn thÓ cña C«ng ty ®· tiÕn hµnh §¹i héi nhiÖm kú vµ ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ.  §¶ng bé, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn ®Òu ®­îc cÊp trªn c«ng nhËn danh hiÖu trong s¹ch, v÷ng m¹nh, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ ®­îc giao.

          C¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa, x· héi tõ thiÖn, chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi ®­îc quan t©m ®óng møc trong kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty. Lao ®éng cña c«ng ty thùc hiÖn xong nghÜa vô qu©n sù ®­îc tiÕp nhËn trë l¹i lµm viÖc; tæ chøc tù vÖ tham gia huÊn luyÖn, héi thao theo ®óng kÕ ho¹ch n¨m 2010 tiÕp tôc ®­îc UBND quËn Hai Bµ Tr­ng c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ quyÕt th¾ng.

          Tãm l¹i, Ho¹t ®éng qu¶n lý cña H§QT vµ ®iÒu hµnh cña BG§ n¨m 2010 ®· tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b¸m s¸t nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña thñ ®« vµ tiÒm n¨ng thùc tÕ cña Doanh nghiÖp v× vËy kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty CP hoµn thµnh vµ v­ît møc c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra vÒ doanh thu, lîi nhuËn tr­íc thuÕ; ®ång thêi ®­îc UBND Thµnh phè ký hîp ®ång thuª ®Êt, cÊp sæ ®á chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt 10/12 ®Þa ®iÓm ®Êt giao vµ lËp dù ¸n lµ kÕt qu¶ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi C«ng ty CP v× ®ã lµ sù ®¶m b¶o gi¸ trÞ thùc cña cæ phÇn cæ ®«ng ®ang n¾m gi÷.

          Tån t¹i: ViÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ cßn chËm lµ do c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai th­êng xuyªn thay ®æi, c¸c dù ¸n C«ng ty cã qui m« nhá, ph©n t¸n, nh­ng vèn ®Çu t­ lín so víi vèn cña C«ng ty Cæ phÇn, thêi gian dù kiÕn hoµn vèn dµi ; huy ®éng vèn khã kh¨n, do hiÖu qu¶ ®Çu t­ thÊp nªn ®èi t¸c tham gia tÝnh to¸n, lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n.

 

PhÇn thø Hai

Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011

 

N¨m 2011, theo dù b¸o nÒn kinh tÕ sÏ cã sù t¨ng tr­ëng kh¸, s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu t¨ng; cïng víi c¸c cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu cña C«ng ty tiÕp tôc ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn t¹m thêi ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu, viÖc b¸n nhiªn liÖu dÇu mì nhên cho néi bé Tæng C«ng ty vËn t¶i HN lµ thÞ tr­êng æn ®Þnh, s¶n l­îng lín lµ nh÷ng thuËn lîi rÊt c¬ b¶n. Tuy vËy ho¹t ®éng cña C«ng ty còng cßn nhiÒu khã kh¨n : tr­íc nguy c¬ l¹m ph¸t cña nÒn kinh tÕ, ChÝnh phñ ®· cã nghÞ quyÕt sè 11 ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t, trong ®ã yÕu tè tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m ®Çu t­, sÏ lµm gi¶m nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu cña thÞ tr­êng, gi¸ x¨ng dÇu cao, diÕn biÕn phøc t¹p, hoa hång tæng ®¹i lý thÊp, c¸c chi phÝ : thuª ®Êt, ®iÖn, l·i ng©n hµng vv... t¨ng lªn sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. Víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh H§QT c«ng ty x¸c ®Þnh :

I/NhiÖm vô chñ yÕu n¨m 2011 :

          - Duy tr× vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh Tæng ®¹i lý b¸n lÎ x¨ng dÇu trªn mµng l­íi hiÖn cã vµ c¸c tr¹m cÊp nhiªn liÖu t¹i C«ng ty, xÝ nghiÖp, trung t©m thuéc Tæng c«ng ty vËn t¶i HN ®Ó cã doanh thu lîi nhuËn ®¶m b¶o viÖc lµm ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng.

          - PhÊn ®Êu hoµn thµnh viÖc x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt t¹i 02 ®Þa ®iÓm cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh cña Thµnh phè ®ång thêi hoµn thµnh viÖc ®Çu t­ x©y dùng t¹i sè 1 Thi S¸ch, sè 7 D· T­îng ®­a vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cã thªm nguån thu.

          - Hîp t¸c ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã qui m« lín nh­ 249 Thôy Khuª, 233 Kh©m Thiªn víi c¸c ®¬n vÞ cã tiÒm n¨ng tµi chÝnh, th­¬ng hiÖu ®Ó dù ¸n khai th¸c cã hiÖu qu¶.

          - Thùc hiÖn qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.

II/KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh - Tµi chÝnh n¨m 2011

2.1 C¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu :

TT

Danh môc

§VT

KÕ ho¹ch

1

Tæng doanh thu

Tr/®

 

2

Tæng chi phÝ

Tr/®

 

3

Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ

Tr/®

8.749

4

Tæng lîi nhuËn sau thuÕ

Tr/®

7.656

5

Tû lÖ chia cæ tøc

%

18

6

Tæng quü tiÒn l­¬ng

Tr/®

9.000

 

( KÕ ho¹ch kinh doanh - tµi chÝnh 2011 chi tiÕt t¹i biÓu sè 4)

2.2 C¸c dù ¸n ®Çu t­ :

a) §èi víi 02 dù ¸n t¹i sè 1 Thi S¸ch vµ sè 7 D· T­îng : hoµn thµnh viÖc x©y th« ®Ó ®­a vµo kinh doanh, ®èi t¸c tù hoµn thiÖn vµ thuª l©u dµi.

b)TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n sè 1 §«ng T¸c, diÖn tÝch ®Êt 94 m2 (b»ng nguån vèn tù cã vµ vèn vay) quy m« c«ng tr×nh theo giÊy phÐp x©y dùng tiÕn hµnh vµo quý III/2011 lµm cöa hµng kinh doanh vµ v¨n phßng cho thuª.

c) TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n sè 17 phè Hång Mai ( Cöa hµng XDC§ Mai H­¬ng), diÖn tÝch ®Êt 545 m2 lµm cöa hµng kinh doanh vµ v¨n phßng cho thuª b»ng nguån vèn tù cã vµ vèn vay, quy m« c«ng tr×nh theo giÊy phÐp x©y dùng dù kiÕn tiÕn hµnh vµo quý IV/2011.

d) Hîp t¸c ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n t¹i sè 249 Thôy Khuª, diÖn tÝch ®Êt 535 m2 lµm Cöa hµng kinh doanh vµ v¨n phßng cho thuª; quy m« c«ng tr×nh theo giÊy phÐp x©y dùng tiÕn hµnh vµo quý IV/2011.

e) Hîp t¸c ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n t¹i sè 233 Kh©m Thiªn, diÖn tÝch ®Êt 462 m2 lµm tßa nhµ kinh doanh thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ v¨n phßng cho thuª, quy m« c«ng tr×nh theo giÊy phÐp x©y dùng tiÕn hµnh vµo quý IV/2011

f) T¹i 189 T©y S¬n : Thuª t­ vÊn thiÕt kÕ hîp khèi víi cña tßa nhµ 17 tÇng liÒn kÒ phÝa sau theo yªu cÇu cña UBND Thµnh phè ®Ó hoµn thµnh thñ tôc ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Thµnh phè.

          §Ó t¹o sù chñ ®éng linh ho¹t ®Èy nhanh tiÕn ®é ®èi víi 2 dù ¸n 249 Thôy Khuª vµ 233 Kh©m Thiªn; kiÕn nghÞ §¹i héi cæ ®«ng giao H§QT chñ ®éng trong viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn vµ ®èi t¸c hîp t¸c ®Çu t­ quyÕt ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn.

III/C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn :

3.1. Duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng kinh doanh x¨ng dÇu:

- Lµm viÖc víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Ó xin giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu t¹m thêi t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ hiÖn cã, ký kÕt c¸c hîp ®ång b¸n bu«n, b¸n cÊp lÎ cho c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp vµ c¸c hîp ®ång cung øng t¹i c¸c tr¹m cÊp nhiªn liÖu cho c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i hµnh kh¸ch thuéc Tæng c«ng ty vËn t¶i HN ®Ó cã nguån thu, lîi nhuËn, ®¶m b¶o viÖc lµm, ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng.

- §Çu t­, c¶i t¹o, söa ch÷a c¸c quÇy, cöa hµng b¸n lÎ, trang bÞ thªm cét b¬m ®Ó t¨ng n¨ng lùc b¸n ra phôc vô kh¸ch, n©ng s¶n l­îng b¸n ra.

          - VËn dông c¬ chÕ kinh doanh linh ho¹t, ­u ®·i, phï hîp cho tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng cã mèi quan hÖ g¾n bã víi c«ng ty vµ kh¸ch hµng lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty vËn t¶i HN ®Ó gi÷ ®­îc nh÷ng b¹n hµng cã s¶n l­îng lín æn ®Þnh.

          - Duy tr× vµ t¨ng c­êng mèi quan hÖ hîp t¸c cïng ph¸t triÓn víi C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc I - lµ ®¬n vÞ ®Çu mèi nhËp khÈu t¹o l­îng hµng hãa æn ®Þnh, cã chÊt l­îng lµm c¬ së tæ chøc ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ cña C«ng ty.

          - TiÕp thÞ ®Ó më réng thÞ tr­êng b¸n bu«n, b¸n ®¹i lý cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng x¨ng dÇu cña thÞ tr­êng x· héi.

          - Rµ so¸t l¹i m¹ng l­íi, tËn dông nh÷ng ®Þa ®iÓm hiÖn cã cña C«ng ty kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ ®Ó cho thuª t¨ng thªm nguån thu.

3.2. Gi¶i ph¸p vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp :

          - KiÖn toµn vµ t¸i c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®Ó n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸c phßng ban, cöa hµng.

- Rµ so¸t, hoµn thiÖn c¸c quy chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh phï hîp thøc tÕ,  thùc hiÖn trong C«ng ty cæ phÇn .

          - Ph©n c«ng bè trÝ lu©n chuyÓn bæ sung ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý Phßng, Cöa hµng thay thÕ mét sè Tr­ëng, phã cöa hµng nghØ chÕ ®é, m¹nh d¹n giao viÖc thö th¸ch 1 sè c¸n bé trÎ ®Ó t¹o nguån c¸n bé qu¶n lý cho C«ng ty.

          - S¾p xÕp ph©n c«ng l¹i lao ®éng trªn c¬ së ®Þnh biªn, ®Þnh møc lao ®éng ë c¸c kh©u c«ng t¸c tõ v¨n phßng c«ng ty ®Õn ®¬n vÞ b¸n lÎ ®Ó tiÕt kiÖm tiÒn l­¬ng, chi phÝ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶. X©y dùng vµ ¸p dông thÝ ®iÓm ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý cña c¸c  phßng ban.

- TiÕt kiÖm c¸c chi phÝ hµnh chÝnh, qu¶n lý, ®Çu t­ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m.  

3.3. X¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt vµ ®Çu t­ :

          - Dù ¸n 189 T©y S¬n ( Cöa hµng XDC§ Nam §ång) phèi hîp víi ®¬n vÞ t­ vÊn b¸o c¸o UBND Thµnh phè, Së quy ho¹ch kiÕn tróc gi¶i quyÕt døt ®iÓm viÖc quy ho¹ch vµ hîp khèi víi chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh 17 tÇng sè nhµ 187 liÒn kÒ vµ phÝa sau diÖn tÝch ®Êt cña C«ng ty.

          - §«n ®èc ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn dù ¸n sè 1 Thi S¸ch vµ sè 7 D· T­îng ®óng tiÕn ®é vµ Hîp ®ång kinh tÕ ®· ký ®Ó ®­a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng kinh doanh cho thuª dµi h¹n tr¶ tiÒn 01 lÇn ®Ó t¹o vèn thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¸c.

          - Phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt dù ¸n sè 01 §«ng T¸c vµ 17 Hång Mai, xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng tiÕn hµnh chØ ®Þnh thÇu vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn b»ng nguån vèn tù cã cña c«ng ty.

          - Lùa chän ®èi t¸c ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn 02 dù ¸n sè 249 Thôy Khuª vµ 233 Kh©m Thiªn v× ®©y lµ c¸c c«ng tr×nh quy m« lín sö dông vèn nhiÒu theo dù to¸n s¬ bé c«ng tr×nh 249 Thôy Khuª lµ 18 tû ®ång; c«ng tr×nh 233 Kh©m Thiªn lµ 13 tû ®ång.

4.4 Gi¶i ph¸p tµi chÝnh :

          - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn hiÖn cã ®­a vµo kinh doanh, b¶o toµn ®­îc vèn ë nh÷ng thêi ®iÓm biÕn ®éng vÒ gi¸ x¨ng dÇu.

          - T¨ng c­êng ®«n ®èc c«ng n¬, kh«ng ®Ó x¶y ra c«ng nî xÊu, c«ng nî khã ®ßi, h¹n chÕ hµng hãa tån kho, ø ®äng chËm lu©n chuyÓn ®Ó n©ng cao sè vßng quay vèn l­u ®éng.

          - Duy tr× quan hÖ víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó t¹o ®­îc nguån vèn vay ®¸p øng nhu cÇu tµi chÝnh cho ho¹t ®éng kinh doanh x¨ng dÇu vµ ®Çu t­ cña doanh nghiÖp.

          - Thùc hiÖn hîp t¸c ®Çu t­ víi c¸c ®èi t¸c ®Ó cã vèn thùc hiÖn c¸c dù ¸n.

5.5 C¸c gi¶i ph¸p kh¸c :

          - Thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT, B¶o hiÓm thÊt nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. C¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, trang bÞ b¶o hé lao ®éng, båi d­ìng ®éc h¹i b»ng hiÖn vËt cho nh©n viªn trùc tiÕp b¸n lÎ x¨ng dÇu, tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú vµ ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é phóc lîi cho ng­êi lao ®éng.

          - Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh quy ph¹m nhËp xuÊt x¨ng dÇu ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi vÒ PCCN vÖ sinh m«i tr­êng trong ho¹t ®éng kinh doanh.

          - Phèi hîp víi §¶ng bé l·nh ®¹o C«ng ®oµn,n÷ c«ng, §oµn thanh niªn tuyªn truyÒn gi¸o dôc CBCNV vµ ng­êi lao ®éng h­ëng øng ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua yªu n­íc, ®Êu tranh phßng chèng tham nhòng vµ c¸c hiÖn t­ương tiªu cùc trong kinh doanh- qu¶n lý nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v× sù ph¸t triÓn cña C«ng ty; b¶o ®¶m viÖc lµm, ®êi sèng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng vµ cæ tøc còng nh­ c¸c quyÒn lîi kh¸c cña cæ ®«ng.

          Trªn ®©y lµ b¸o c¸o cña H§QT vÒ C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2011 cña C«ng ty cæ phÇn X¨ng dÇu chÊt ®èt Hµ néi xin ®­îc tr×nh §¹i héi.

                                                                                     Tm. Héi ®ång qu¶n trÞ

                                                                                                     Chñ tÞch

 

 

                                                                                                            (Đã  ký)

 

 

                                                                                                  NguyÔn Ngäc Thưởng