Thư mời dự họp đại hội đồng cổ đông năm 2012

 

 

CÔNG TY CP XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
Số: 01/GM-XDCD-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********************
Hà nội, ngày 4 tháng 5 năm 2012

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (19/5/2012)
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng Dầu Chất Đốt Hà nội  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội (HFC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của HFC như sau:
1.    Thời gian: 8h, ngày 19 tháng 05 năm 2012
2.    Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – 32 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội (Hội trường Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội)
3.    Nội dung Đại hội:
-          Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2012;
-          Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị;
-          Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát;
-          HĐQT trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Thông qua kết quả kinh doanh tài chính năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính 2012; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011 và dự kiến năm 2012.
-          Tổ chức bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II của công ty
-          Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4.    Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp ngày 15/03/2012
5.    Tài liệu họp: Hội đồng Quản trị xin gửi kèm theo Thư mời này: (i) chương trình của Đại hội, (ii) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, (iii) Mẫu xác nhận tham dự Đại hội, (iv) Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông, (v) Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viện HĐQT, Ban kiểm soát. Để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ban KS. Quý cổ đông có thể truy cập website của HFC tại địa chỉ: www.hanoifuel.com.vn
6.    Nhận đăng ký tham dự, biên bản họp nhóm cổ đông, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT HFC kính mong Quý cổ đông xác nhận:
-          Đăng ký tham dự: Trực tiếp tại văn phòng công ty, hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đến văn phòng công ty trước 16h ngày 11/05/2012.
-          Biên bản họp nhóm cổ đông, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Gửi trực tiếp tới văn phòng công ty hoặc qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) tới văn phòng công ty trước 16h ngày 11/05/2012
Địa chỉ nhận đăng ký và biên bản họp nhóm cổ đông, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:
Phòng TCHC Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà nội,
438 Trần Khát Chân – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội                      
Điện thoại liên hệ: 04.39780731                  Fax: 04. 39780731
7.    Các vấn đề khác:
-          Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
-          Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (i) Thư mời họp, (ii) Giấy CMND hoặc hộ chiếu, (iii) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
-          Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty
CP Xăng dầu chất đốt Hà nội
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Thưởng